Penězdroj
Založit   Podpořit   O Penězdroji

Investiční rizika

Varování před možnými riziky investování do nákupu podílů

 

Při rozhodování o tom, zda podpořit některý PROJEKT formou pořízení PODÍLU, by PODPOROVATEL měl zvážit i následující okolnosti:

1.    Formality
Způsob nabytí PODÍLŮ v jednotlivých typech obchodních korporací upravují právní předpisy. Většinou se jedná o formalizovaný postup zakončený zápisem do obchodního rejstříku, se kterým jsou spojeny další formality. V některých případech je dokonce nutný předchozí souhlas stávajících společníků s převodem PODÍLU, který musí mít předepsanou formu.

2.    Povinnosti
S účastí na korporaci mohou být spojeny i povinnosti, například u společnosti s ručením omezeným se může jednat o tzv. příplatkovou povinnost, kdy jsou společníci za určitých podmínek povinni do společnosti vložit další peníze. Navíc v jedné společnosti mohou existovat různé druhy PODÍLŮ, s nimiž jsou spojena i různá práva a povinnosti. Je proto vhodné předem si prostudovat společenskou smlouvu příp. jiné dokumenty korporace. Ty by měly být veřejně dostupné ve sbírce listin obchodního rejstříku (www.justice.cz).

3.    Ztráta investic
Většina start-up firem může selhat a tudíž investování do těchto firem může znamenat významné riziko. Je možné, že část nebo celá investice bude ztracena. Je tedy vhodné investovat pouze částku, jejíž ztráta nebude citelná. Je také lepší si rozložit investovanou částku do více firem a zvýšit tak celkovou návratnost kapitálu. Pokud firma selže, tak investice nevrátí zpět. Investici nevrátí ani PROVOZOVATEL.

4.    Malá likvidita  
Likvidita je možnost prodat získaný PODÍL a získat za něj finanční prostředky bez ztráty. Jelikož se v případě většiny společností na PENĚZDROJI jedná o start-up, může být prodej jejich PODÍLŮ velmi složitý.  

5.    Výplata dividend
Dividenda je podíl na zisku společnosti vyplacený jejím společníkům. Vzhledem k tomu, že většina firem na PENĚZDROJ jsou start-up firmy, může trvat dlouho, než dosáhnou zisku a i pak může být zisk investován do dalšího rozvoje společnosti. Může se tedy stát, že k vyplacení dividend nedojde.

6.    Rozředění
Jakýkoli PODÍL může být později rozředěn. K tomu dochází, když dojde ke zvýšení základního kapitálu korporace a jsou prodány další PODÍLY (např. akcie). Tím dochází k faktickému snížení hodnoty již nabytých PODÍLŮ, jestliže investor nedokoupí nové. K rozředění analogicky dochází i u práv spojených s PODÍLEM (sníží se např. počet hlasů při hlasování i podíl na zisku).

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.