Penězdroj
Založit   Podpořit   O Penězdroji

Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FUNDHALL s.r.o. (provozovatel platformy PENĚZDROJ)

 

I.Definice pojmů

AUTOR je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím PENĚZDROJE zveřejňuje svůj PROJEKT za účelem získání finančních prostředků na jeho realizaci.

CÍLOVÁ ČÁSTKA je částka v korunách českých, kterou AUTOR zamýšlí získat prostřednictvím zveřejnění svého PROJEKTU na PENĚZDROJI. CÍLOVÁ ČÁSTKA, případně její určená část, musí být shromážděna na účtu FINANČNÍHO PARTNERA do tří pracovních dnů od uplynutí doby zveřejnění PROJEKTU na PENĚZDROJI.

DÁRCE je fyzická nebo právnická osoba registrovaná na PENĚZDROJI, která chce podpořit některý PROJEKT, aniž by za to získala protiplnění. Za protiplnění se nepovažuje uvádění DÁRCE jakožto podporovatele PROJEKTU.

FINANČNÍ PARTNER je společnost pays.cz s.r.o., IČ 03686515, se sídlem Poděbradova 301/133, Ponava, 612 00 Brno, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 86257.

INVESTOR je fyzická nebo právnická osoba registrovaná na PENĚZDROJI, která chce podpořit některý PROJEKT oproti nabytí PODÍLU na obchodní společnosti AUTORA.

ODMĚNA je produkt nebo služba přislíbená AUTOREM PŘISPĚVATELŮM za finanční příspěvek na jeho PROJEKT, kterou AUTOR poskytne v případě, že ve stanovené lhůtě dojde k získání CÍLOVÉ ČÁSTKY.

PENĚZDROJ je internetový portál umístěný na adrese www.penezdroj.cz sloužící ke zveřejňování PROJEKTŮ.

PODÍL je účast na obchodní společnosti (podíl, akcie) AUTORA nabídnutá AUTOREM INVESTOROVI jako protiplnění za podporu jeho PROJEKTU.

PODPOROVATEL je fyzická nebo právnická osoba, která chce podpořit některý PROJEKT jako INVESTOR, DÁRCE nebo PŘISPĚVATEL.

PROJEKT je záměr AUTORA zveřejněný na PENĚZDROJI za účelem získání finančních prostředků na jeho realizaci.

PROVOZOVATEL je společnost Fundhall, s.r.o., IČ 04016581, se sídlem Šmilovského 1264/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C.241249, která provozuje PENĚZDROJ.

PŘISPĚVATEL je fyzická nebo právnická osoba, která chce podpořit některý PROJEKT za ODMĚNU.

UŽIVATEL je kterákoli fyzická nebo právnická osoba používající PENĚZDROJ, tj. zejména AUTOŘI a PODPOROVATELÉ.

 II. PENĚZDROJ

 1. PENĚZDROJ je kombinovaný crowdfundingový portál, jehož prostřednictvím AUTOŘI zveřejňují své komerční PROJEKTY s cílem získat finanční prostředky na jejich realizaci, přičemž mohou kombinovat jednotlivé typy požadovaného financování.
 2. PENĚZDROJ je platforma sloužící k vzájemnému vyhledávání AUTORŮ a PODPOROVATELŮ.
 3. PROVOZOVATEL nenese odpovědnost za správnost, úplnost a pravdivost informací zveřejňovaných UŽIVATELI na PENĚZDROJI a neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku neprávnosti, neúplnosti nebo nepravdivosti těchto informací.
 4. PROVOZOVATEL nenese odpovědnost za zneužití PROJEKTU třetí osobou v důsledku jeho zveřejnění na PENĚZDROJI.
 5. PENĚZDROJ ani PROVOZOVATEL není účastníkem právních vztahů mezi AUTOREM a PODPOROVATELEM a neodpovídá za plnění dluhů z nich vyplývajících, nenese tedy ani odpovědnost za to, že AUTOR poskytne ODMĚNU nebo za návratnost investic INVESTORŮ. PROVOZOVATEL neodpovídá ani za to, že AUTOR případně nepoužije získané prostředky na realizaci PROJEKTU.
 6. PENĚZDROJ ani PROVOZOVATEL není investiční společností ve smyslu příslušných předpisů.
 7. PROVOZOVATEL je oprávněn dle svého uvážení ukončit nebo pozastavit zveřejnění kteréhokoli PROJEKTU nebo jeho část, je-li podle jeho názoru v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.
 8. PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo dle svého uvážení neumožnit zveřejnění PROJEKTU.
 9. PROVOZOVATEL neodpovídá za dočasné technické výpadky PENĚZDROJE ani za chybné údaje zveřejněné na PENĚZDROJI.
 10. PROVOZOVATEL neodpovídá za webové stránky třetích osob, které byly publikovány v rámci PROJEKTŮ nebo jiných příspěvků UŽIVATELŮ.
 11. Obsah PENĚZDROJE je chráněn autorskými právy a představuje duševní vlastnictví. Pod tento obsah spadají logo, design, text, grafika, data, fotografie, animace, videa, zvuky, software. Jakékoli šíření, kopírování, úprava, prezentace a použití tohoto obsahu třetí stranou je možné pouze s předchozím písemným souhlasem jejich vlastníka. Každý UŽIVATEL je zodpovědný za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou zneužitím obsahu PENĚZDROJE, případně porušením obchodních podmínek, a je povinen takovou újmu nahradit.

 

III. Uživatelský účet

 1. Ke zveřejnění PROJEKTU a jeho podpoře je třeba vytvořit uživatelský účet (registrace). Registrací UŽIVATEL souhlasí s těmito podmínkami.
 2. Registrovat jako UŽIVATEL se může jen právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná.
 3. Uživatelský účet nese uživatelské jméno a je chráněn heslem dle volby UŽIVATELE. Jelikož heslo umožňuje přístup k uživatelskému účtu, odpovídá UŽIVATEL za to, že jeho heslo nebude snadno prolomitelné a je povinen heslo chránit a neposkytnout je třetím osobám. UŽIVATEL není oprávněn umožnit třetím osobám vystupovat na PENĚZDROJI jeho jménem.
 4. PROVOZOVATEL je oprávněn odmítnout zřízení uživatelského účtu nebo takový účet zrušit, jestliže uživatelské jméno nebo chování UŽIVATELE bude dle názoru PROVOZOVATELE v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.
 5. Zřízení a vedení uživatelského účtu je zdarma.
 6. V případě zneužití uživatelského účtu je jeho majitel povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat PROVOZOVATELE. Kontaktní údaje jsou zveřejněny na PENĚZDROJI.
 7. UŽIVATELÉ jsou povinni dodržovat zejména níže uvedená pravidla chování na PENĚZDROJI:
  • neuvádět na PENĚZDROJI nesprávné, neúplné nebo zavádějící informace, jinak je PROVOZOVATEL oprávněn zablokovat příslušný uživatelský účet
  • nezasílat nevyžádanou korespondenci,
  • nezasílat prostřednictvím PENĚZDROJE poškozené nebo zavirované soubory.

 IV. Podpora PROJEKTŮ

 1. AUTOR žádá PROVOZOVATELE o umožnění zveřejnění PROJEKTU na PENĚZDROJI formou vyplnění formuláře na PENĚZDROJI, v němž uvede zejména charakteristiku PROJEKTU, typ protiplnění za podporu PROJEKTU a dobu zveřejnění PROJEKTU na PENĚZDROJI. Doba zveřejnění PROJEKTU může činit od 10 do 55 kalendářních dnů (ve výjimečných případech může AUTOR dohodnout s PROVOZOVATELEM jinou dobu zveřejnění).
 2. Za podporu PROJEKTU lze nabídnout následující protiplnění:
  1. ODMĚNU,
  2. PODÍL,
  3. kombinaci ODMĚNY a PODÍLU
 3. AUTOR nesmí nabízet ODMĚNY, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo dokonce právními předpisy.
 4. ODMĚNA je zpravidla nabízena za podporu PROJEKTŮ nabízejících konkrétní službu či produkt, PODÍL zpravidla náleží INVESTORŮM do podnikatelských projektů.
 5. PROVOZOVATEL na základě uzavřené smlouvy poskytuje AUTOROVI přístup k PENĚZDROJI, který AUTOROVI umožní využít PENĚZDROJ ke zveřejnění PROJEKTU. Návrh smlouvy AUTOR obdrží od PROVOZOVATELE.
 6. Za umožnění přístupu AUTORA k PENĚZDROJI a zveřejnění PROJEKTU na PENĚZDROJI náleží PROVOZOVATELI odměna dle aktuálního ceníku PROVOZOVATELE, který AUTOR obdrží spolu s návrhem smlouvy uvedené výše.
 7. Příspěvky PODPOROVATELŮ jsou přijímány výhradně v Kč. Minimální výše příspěvku PŘISPĚVATELE činí 50, Kč, minimální výše příspěvku INVESTORA činí 500,- Kč.
 8. Příspěvky PODPOROVATELŮ jsou přijímány prostřednictvím platebního systému FINANČNÍHO PARTNERA, a to až do ukončení zveřejnění PROJEKTU. AUTOR a PODPOROVATELÉ jsou povinni seznámit se s obchodními podmínkami FINANČNÍHO PARTNERA dostupnými na https://www.pays.cz.
 9. Nabízí-li AUTOR za podporu PROJEKTU ODMĚNU je možné překročit CÍLOVOU ČÁSTKU. Pokud však AUTOR za podporu PROJEKTU nabízí PODÍL, je překročení CÍLOVÉ ČÁSTKY možné jen v případě, že AUTOR při zveřejnění PROJEKTU takovou možnost připustil.
 10. V případě, že ve stanovené době bude dosaženo CÍLOVÉ ČÁSTKY, budou finanční prostředky poukázány na bankovní účet AUTORA. AUTOR je povinen poskytnout FINANČNÍMU PARTNEROVI veškerou součinnost potřebnou k provedení identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a prokázat vlastnictví bankovního účtu. Pokud FINANČNÍ PARTNER bude mít jakékoli důvodné pochybnosti o osobě skutečného majitele účtu, nebo podezření z využití bankovního účtu k financování terorismu nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo odmítne-li se AUTOR podrobit identifikaci, neprovede FINANČNÍ PARTNER převod finančních prostředků na účet AUTORA.
 11. V případě, že ve stanovené době nebude dosaženo CÍLOVÉ ČÁSTKY, budou finanční prostředky shromážděné v platebním systému FINANČNÍHO PARTNERA na podporu PROJEKTU vráceny nejpozději do 8 pracovních dnů od ukončení zveřejnění PROJEKTU na PENĚZDROJI na účet, ze kterého PODPOROVATEL provedl jejich platbu, a to po započtení provize FINANČNÍHO PARTNERA, jejíž výše je zveřejněna FINANČNÍM PARTNEREM. PODPOROVATEL souhlasí s tím, že případná vrácená částka bude snížena o provizi FINANČNÍHO PARTNERA a případnou DPH.

 V. AUTOR

 1. AUTOR je oprávněn PENĚZDROJ využívat výhradně za účelem získání finančních prostředků na realizaci PROJEKTU.
 2. Podléhá-li shromažďování prostředků za účelem realizace PROJEKTU AUTORA, který je právnickou osobou, zákonu č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), je AUTOR povinen PROVOZOVATELI před zveřejněním PROJEKTU doložit, že splnil veškeré podmínky stanovené tímto zákonem, popř. jinými předpisy.
 3. AUTOR je oprávněn na PENĚZDROJI zveřejňovat jen údaje a podklady, ohledně jejichž zveřejnění disponuje všemi potřebnými souhlasy a jejichž zveřejněním na PENĚZDROJI nemůže dojít k porušení žádných práv třetích osob, zejména práv týkajících se ochrany soukromí, osobních údajů, bankovního nebo jiného tajemství, autorských práv, ochranných známek apod. AUTOR je povinen tyto skutečnosti na požádání PROVOZOVATELE bez zbytečného odkladu prokázat.
 4. Je zakázáno umísťovat na PENĚZDROJ PROJEKTY, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy nebo platnými právními předpisy České republiky. Zejména je zakázáno vkládat PROJEKTY využívající zbraně, alkohol či jiné omamné a psychotropní látky nebo obsahující či jiným způsobem využívající dětskou pornografii, či jinak pobuřující pornografické materiály. Dále je zakázáno vkládat PROJEKTY, které jsou určené k propagaci a šíření názorů hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR.
 5. AUTOR je oprávněn pozastavit, změnit nebo předčasně ukončit PROJEKT jen ze závažných důvodů po dohodě s PROVOZOVATELEM.
 6. Pokud AUTOR poruší některou svou povinnost, je povinen nahradit PROVOZOVATELI, PODPOROVATELŮM a jakékoliv třetí osobě újmu, kterou v souvislosti s takovým porušením utrpěli.
 7. AUTOR poskytuje PROVOZOVATELI právo zpřístupnit na PENĚZDROJI neomezenému okruhu osob informace o PROJEKTU, a to po neomezenou dobu.
 8. Je-li PROJEKT nebo informace o něm sdělované autorským dílem, uděluje AUTOR každému UŽIVATELI nevýhradní licenci k přístupu ke svým příspěvkům na PENĚZDROJI výlučně pro osobní nekomerční účely.

 VI. Změna obchodních podmínek

 1. PROVOZOVATEL je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně upravit nebo změnit. Taková změna se nevztahuje na práva a povinnosti týkající se PROJETKŮ, které již byly zveřejněny na PENĚZDROJI.
 2. O změně obchodních podmínek budou UŽIVATELÉ informováni prostřednictvím PENĚZDROJE nejméně jeden týden předem.
 3. Záležitosti výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky.
 4. Tyto obchodní podmínky vstoupily v účinnost dne 1. 1. 2017

 

Příloha č. 1: CENÍK

Ceník zahrnuje platný přehled provizí provozovatele portálu a případné provize transakčních partnerů.

Přehled provizí provozovatele portálu

Provize jsou účtovány v procentech z částky, kterou projekt nastřádá během kampaně na portálu Penězdroj.cz, a to pouze úspěšným projektům, (tzn. těm, které dosáhnou během stanoveného času alespoň své cílové částky).

Typ projektu

Provize

Reward (Odměna)

7%

Equity (Podíl)

7%

 

Provize transakčních partnerů

Peněžní toky portálu Penězdroj spravuje firma Pays.cz s.r.o. registrována u ČNB jako "Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu". Znění “malého rozsahu” není třeba se bát. Jedná se o označení vyplývající ze Zákona o platebním styku, které je určené pro poskytovatele platebních služeb s měsíčním průměrným objemem transakcí do 3 mil Euro.

Společnost Pays.cz nabízí několik platebních možností:

A) Platební karty

Globálně nejrozšířenější on-line platební prostředek. Řešení společnosti Pays.cz je založeno na bankovním standardu 3D secure, které zajišťuje nejpokročilejší zabezpečení pro online karetní transakce.

B) QR platby

Zjednodušení a urychlení bankovních převodů realizovaných pomocí mobilního bankovnictví.

C) Bankovní převod 

D) PayPal

De-facto světový standard pro online platby. Pro platby ze zahraničí je PayPal pro Vás to nejjednodušší řešení. Ani počet českých uživatelů není zanedbatelný.

Za svoje služby si společnost Pays.cz účtuje níže uvedené poplatky:

Poplatky za přispění:

Platební karty

5,- Kč + 2,5% z hodnoty transakce

QR Platby

5,- Kč + 1% z hodnoty transakce

Bankovní převod

5,- Kč + 1% z hodnoty transakce

PayPal

15,- Kč + 5% z hodnoty transakce

Náklady spojené s poplatky za přispění hradí Autor projektu. Autorovi projektu jsou tyto poplatky odečteny od vybrané částky a to pouze v případě úspěšného projektu. Doporučujeme proto použít platební možnost s co nejnižším poplatkem, díky čemuž získá více peněz autor projektu.

Poplatek za vrácení částky přispěvateli (v případě neúspěšného projektu):

10 Kč za každou jednu vrácenou transakci. Tento poplatek je hrazen přispěvatelem. V tomto případě se neúčtují žádné jiné poplatky (částka zaslaná přispěvatelem se vrátí zpět na jeho účet zkrácená o 10,- Kč).

Poplatek za převedení vybraných prostředků z účtu společnosti Pays.cz na bankovní účet Autora:

39,- Kč jednorázově.

 

 

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.